960

Công nghệ xanh

928

Triệu tấn CO2 được cắt giảm

104,760

MHW Năng lượng sạch được tạo

104,760

Hộ gia đình tiếp cận

104,760

Số dự án

10,668

Dự án năng lượng mặt trời ở Việt Nam

108

Quỹ đầu tư

687

Tập đoàn công nghệ