949

Số đơn vị sản phẩm được lắp đặt

1,880

Tấn CO2 được cắt giảm

100,000

MHW Năng lượng sạch được tạo

170,000

Hộ gia đình tiếp cận công nghệ và dịch vụ mới

32

Số dự án được nhận tài trợ

20

Dự án năng lượng mặt trời ở Việt Nam

1,900,000

Tổng doanh thu tăng thêm của doanh nghiệp mục tiêu (USD)

665

Việc làm tạo ra