948

Công nghệ xanh được hỗ trợ

42,766

Tấn CO2 được cắt giảm

104,810

Năng lượng sạch được tạo (MwH)

175,047

Hộ gia đình tiếp cận và hưởng lợi

1,635,831

Số vốn doanh nghiệp huy động được ở giai đoạn đầu (USD)

20

Dự án năng lượng mặt trời ở Việt Nam được hỗ trợ

108

Quỹ đầu tư

687

Tập đoàn công nghệ