Khởi nghiệp

Chuyên gia/Nghiên cứu viên độc lập

Tổ chức thương mại

Đối tác nghiên cứu

Nhà đầu tư mạo hiểm