Định vị các đối tác cần kết nối trong chuỗi giá trị

Xây dựng chiến lược tiếp cận và hỗ trợ xúc tiến tiếp cận

Xây dựng phương án kinh doanh và đề xuất hợp tác

Hỗ trợ giải trình và thuyết minh

Hỗ trợ hoàn thiện ký kết hợp đồng hợp tác

Lượt xem: 346