Lên ý tưởng sản xuất

Tìm kiếm và ký kết hợp đồng với các đối tác trực tiếp sản xuất

Xây dựng kịch bản, nội dung chi tiết

Tổ chức sản xuất và giám sát

Kết thúc, nghiệm thu và đánh giá hiệu ứng

Lượt xem: 476