Xây dựng ý tưởng, chương trình, ngân sách và doanh thu dự kiến

Thực hiện các thủ tục xin cấp phép tổ chức sự kiện (nếu cần)

Tìm kiếm nhà tài trợ và ký kết thỏa thuận tài trợ

Tìm kiếm, ký kết hợp đồng với đối tác tổ chức sự kiện

Quản lý, tổ chức sự kiện

Kết thúc, nghiệm thu và báo cáo đánh giá kết quả, hiệu ứng thu được từ sự kiện

Lượt xem: 356