• Điều tra thị trường, phát hiện vi phạm
• Tư vấn pháp lý về xử lý vi phạm
• Đại diện khách hàng trước các cơ quan thực thi có thẩm quyền.
• Điều tra sử dụng/không sử dụng Nhãn hiệu.

Thông tin đề nghị tư vấn vui lòng gửi về địa chỉ
Email: info@vietnamcic.org
Hoặc liên hệ trực tiếp để được tư vấn chi tiết:
Hotline: (84)-24-38533333

133 views