• Nhận diện, thống kê và phân loại các tài sản trí tuệ
• Phân tích, đánh giá và định giá từng đơn vị tài sản trí truệ
• Xây dựng hệ thống lưu trữ và quy trình bảo mật tài sản trí tuệ
• Quản trị các tài sản trí tuệ

118 views