• Tra cứu thông tin liên quan tới Sáng chế và Giải pháp hữu ích;
• Tư vấn về khả năng đăng ký Sáng chế và Giải pháp hữu ích;
• Đăng ký Sáng chế và Giải pháp hữu ích;
• Tiến hành các thủ tục phản đối, khiếu nại và hủy bỏ hiệu lực bằng độc quyền Sáng chế;
• Duy trì hiệu lực của bằng Sáng chế và Giải pháp hữu ích;
• Tiến hành các thủ tục ghi nhận những thay đổi liên quan đến Sáng chế và Giải pháp hữu ích.

Thông tin đề nghị tư vấn vui lòng gửi về địa chỉ
Email: info@vietnamcic.org
Hoặc liên hệ trực tiếp để được tư vấn chi tiết:
Hotline: (84)-24-38533333

134 views