Định vị các hình thức, đối tác chuyển giao công nghệ

Xây dựng chiến lược tiếp cận và hỗ trợ xúc tiến tiếp cận

Xây dựng phương án chuyển giao công nghệ

Hỗ trợ giải trình và thuyết minh

Hỗ trợ hoàn thiện ký kết hợp đồng hợp tác

 

Lượt xem: 466