Đánh giá tình trạng, rủi ro pháp lý của công nghệ
Rà soát, đánh giá các công nghệ tương tự, thay thế
Đánh giá tác động môi trường, xã hội
Định giá công nghệ theo 3 phương pháp định giá
Hoàn thiện hồ sơ định giá, hỗ trợ giải trình giá trị công nghệ

 

Lượt xem: 434