Nghiên cứu, rà soát đánh giá những điểm bất cập, cần cải tiến hoặc những điểm trống, điểm mờ trong chính sách hiện hành
Khảo sát, thu thập ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động của chính sách
Đề xuất những nội dung cần điều chỉnh và bổ sung
Tổ chức hội thảo lấy ý kiến của các bên liên quan
Báo cáo, giải trình với các nhà hoạch định chính sách

 

Lượt xem: 610